økologiportalen.no

VELKOMMEN TIL ET ØKOLOGISK ØSTFOLD   

 

Startside
Aktivitetskalender
Hva er økologi
Handlingsplan for Østfold
Fakta om Østfold
Produsenter
Butikker
Forbrukerside
Produkter/Varer
Offentlige instanser
Organisasjoner
Om økolandbruk
Nyheter
Godkjenning
Forskning/Utdanning
EARTHCARE
Innspill og forslag
Kontakt oss
Søk
Arkiv
Hva vet du om vårt vakre fylke ? 
Du er velkommen til delta med "Østfoldnytt" til denne siden.
Skriv inn fakta, humor og annet i denne boken  

 

Østfold fylkesvåpen

    Symbolikken i Østfold fylkeskommunes våpenskjold er valgt ut ifra fylkets
    navn og geografisk plassering.
    Den skrått oppadgående solfiguren på rød bunn spiller på forestillinger
    fra en svunnen kultus, og er uløselig knyttet til forestillingen om den
    livgivende sol og naturens grokraft. Den flammeformede strålen betyr varme,
                   de to rette spissene symboliserer lyset.
                      Kilde : Østfold fylkeskommunes nettsider
   

Østfolds fylkesblomst

Fylkesblomsten liljekonvall (Convallaria majalis)
Liljekonvallen er av Fylkesmannens miljøvernavdeling og Østfold Botaniske Forening valgt til fylkesblomst for Østfold.

Liljekonvall (Convallaria majalis) er en planteart i liljefamilien, med (oftest) to bredt lansettformede blad og en bladløs stengel
med ensidig stilte, hengende, hvite klokkeformede blomster og senere gulrøde, giftige bær. Ca. 2 dm høy.
Vanlig vårplante i Norge, mot nord til Rana. Planten inneholder glykosider som har hjertestimulerende virkning.
(Kilde: Store Norske Leksikon)

I tillegg til fylkesblomsten, er hver kommune i Østfold tildelt en "kommuneblomst". Hensikten er å fokusere på de verdiene som ligger i
å opprettholde en rik og variert flora. Forhåpentligvis kan kommuneblomstene bli et miljøsymbol for den enkelte kommune.
De kan dessuten bidra til å rette oppmerksomheten mot den rikdom som
østfoldfloraen representerer.
Østfoldfloraen er en viktig del av den naturarven som må videreføres til kommende generasjoner.
Forhåpentligvis kan kommuneblomstene bli et miljøsymbol for den enkelte kommune.
De kan dessuten bidra til å rette oppmerksomheten mot den rikdom som østfoldfloraen representerer. Østfoldfloraen er en viktig del av den naturarven som må videreføres til kommende generasjoner.
Kilde : Østfold fylkeskommunes nettsider
 

Mer fakta om Østfold og oss Østfoldinger


Østfoldhumor  

Østfoldsangen (kommer)
 


Status for økologisk landbruk i Østfold 

 

Våre fantastisk vannforekomster i Østfold.

Østfold har en unik vassdragsnatur som er meget rik og variert. Vannarealet utgjør 7%
 - og vassdragsnatur utgjør 15%.
Flere tusen arter lever i innsjøer og elver. Alt fra alger, sopp, artsplanter, virvelløse dyr
til virveldyr, lever i dette miljøet.
Mange andre landlevende arter er knyttet til vassdragene i Østfold. Av 250 hekkende
fuglearter i Norge, er 60 - 70 arter nært knyttet til vassdragene. Alle er avhengige av
hverandre for å holde det økologiske systemet optimalt.

Avrenning og utslipp fra Østfoldingene og vårt konvensjonelle landbruk truer
miljøene i vassdrag og fjorder.

Og på sjøbunnen i noen av våre vakre fjorder, finnes uheldige miljøgifter fra gamle
industrislipp, som forringer vannkvaliteten.
Dette er den største trusselen mot våre fantastisk vannforekomster i Østfold.

Østfolds største elver:

Elgåfossen, er Østfolds høyeste fossefall med fallhøyde på 46 meter. Den ligger lengst
sør i fylket, nær Holtet i Enningdalen.
Grensen mot Sverige går midt i fossen. Elgåfossen renner ut i Enningdalselva.

Enningdalselva, også kalt Berbyelva, renner gjennom Enningdalen i Halden Kommune,
og ut i Iddefjorden. Den er ca 13 km lang.
Den er kjent som en god lakseelv. Elva ble tidligere brukt til tømmerfløting, møller,
kverner, sagbruk, ålefiske og perlefiske.

Glomma, Norges lengste elv, ca. 604 km. Elva har sitt utspring i Aursundet nordøst for
Røros. Den renner igjennom 4 fylker og 9 av Østfolds kommuner: Trøgstad, Spydeberg,
Askim, Eidsberg, Skiptvedt,Rakkestad, Sarpsborg, Råde, Fredrikstad.
Fiskeslag som lever i elven er; Gjedde, ørret, sik, abbor, mort, brasme, gjørs,
regnbueørret og lake.

Hobølelva, har sitt utspring fra Sværsvann i Oslo, og munner ut i Vansjø.
Den regnes som den største av fire tilførselselver til Vansjø.

Kirkelva, renner også ut i Vansjø. Den har sitt utspring i Bølertjern i Hobøl.

Mørkeelva, er den tredje som munner ut i Vansjø. Elva har sitt utspring i
Bergsjøtjern i Våler.

Rakkestadelva, starter i Kolbjørnsviksjøen, renner gjennom Rakkestad sentrum,
hvor det er anlagt fiskeplasser for rullestolsbrukere,
og ut ved Brekke Kraftstasjon.
Fisk man kan få i Rakkestadelva er; Abbor, brasme, flire, gjedde, hork, laue, mort,
niøye, stam, sørv, ørret og ål.

Stenselva, renner mellom Aspern og Brekke Sluser

Svinna, eller Svinndalselva, springer ut fra Sæbyvannet og renner ut i Vansjø i Våler

Tista, er 4 km lang og starter der Raet demmer opp Femsjøen, den siste sjøen i Haldenvassdraget.
Tista renner ut i Iddefjorden.

Ågårdselva, er sammen med Mingevannet og Visterflo, et sideløp til Glomma.
Elva springer ut ved Mingevannet ved Trøsken, renner gjennom Sølvstufoss og
ut ved Solli og møter Glomma igjen ved Rolvsøy. En god elv for laksen.

 

Østfolds største fjorder:

Iddefjorden og Ringdalsfjorden, utgjør en enkelt fjord med to navn. Den lager
en naturlig grense mellom Norge og Sverige. Den strekker seg til Berby Herregård
i sør (Iddefjorden) og til Halden i nord (Ringdalsfjorden). Den renner ut i Oslofjorden.
Iddefjorden og Ringdalsfjorden var pga av forurensning BIOLOGISK død i 1970-årene.
Effektive rensetiltak ble satt i gang på 1980 tallet og livet i fjorden har vendt tilbake.

Singlefjorden, er i dag Østfolds mest forurensede fjord.

Krogstadfjorden, ligger mellom Saltnes og Oven i Råde

Kurefjorden, ligger mellom Larkollen i Rygge og Oven i Råde. Store deler av fjorden
er et naturreservat. Stort mangfold av artsmangfold av fuglearter.

Ytre Oslofjord, er den delen av Oslofjorden som er sør for Drøbaksundet.

Oslofjorden, strekker seg fra Rådhuskaia i Oslo til Langsund i Bamle Kommune
/ Telemark. Fjorden er 107 km lang og Norges 5. største fjord.
 

Miljøstatus for vann

Miljøstatus i Østfold

Linker til naturreservater i Østfold

 

Østfoldmat

Regional Matkultur

 

 

 

Startside | Aktivitetskalender | Hva er økologi | Handlingsplan for Østfold | Fakta om Østfold | Produsenter | Butikker | Forbrukerside | Produkter/Varer | Offentlige instanser | Organisasjoner | Om økolandbruk | Nyheter | Godkjenning | Forskning/Utdanning | EARTHCARE | Innspill og forslag | Kontakt oss | Søk | Arkiv

 Copyright Praxiz i Gamlebyen.
Hvis du har problemer eller spørsmål i forbindelse med dette webområdet, kontakt [økologiportalen.no].
Sist oppdatert: 10.01.07.