økologiportalen.no

VELKOMMEN TIL ET ØKOLOGISK ØSTFOLD   

 

Startside
Aktivitetskalender
Hva er økologi
Handlingsplan for Østfold
Fakta om Østfold
Produsenter
Butikker
Forbrukerside
Produkter/Varer
Offentlige instanser
Organisasjoner
Om økolandbruk
Nyheter
Godkjenning
Forskning/Utdanning
EARTHCARE
Innspill og forslag
Kontakt oss
Søk
Arkiv


Økologimerket i Norge


DEBIOs idébakgrunn og overordnete mål. 

   
"Økologisk produksjon bygger på et helhetssyn som omfatter de økologiske, økonomiske og sosiale sidene ved produksjonen,
både i lokalt og globalt perspektiv. I det økologiske landbruket betraktes naturen som en helhet.

Følgende mål er sentrale for den økologiske driftsmetoden:
  • å produsere matvarer med høy kvalitet, i tilstrekkelige mengder og rettferdig fordelt
  • å forvalte naturressursene slik at skadelige virkninger på miljøet unngås, og dermed sikre jordens fruktbarhet på lang sikt
  • sikre genetisk mangfold og artsrikdom
  • skape et miljø som tilgodeser husdyrenes naturlige atferd og behov
  • sikre mest mulig resirkulering av næringsstoffer"

 


Mattilsynets målsettingene til økologisk landbruk:

"Målsetjinga til økologisk landbruk er å vera eit berekraftig landbruk som omfattar dei økologiske, økonomiske og sosiale sidene
ved produksjonen - både i lokal og global samanheng.
Målsetjinga er eit landbruk som byggjer mest mogeleg på lokale og fornybare ressursar, og der landbruket og naturen blir sett på
som ein heilskap.
Regelverket sett detaljerte krav til produksjon og foredling av produkt som skal omsetjast som økologiske."

 


Eid av Stiftelsen for landbrukets næringsmiddelforskning

"Matforsk skal bidra til verdiskaping, innovasjon og forbedret konkurranseevne i næringsmiddelbedrifter, ved å levere fremragende
forskning og rådgiving innen mat, matforedling og forbrukeradferd.
Videre skal Matforsk gjennom kunnskap bidra til bedre matkvalitet, råvareutnyttelse og ernæring, og gjennom forbrukerkunnskap og
fremtidsrettet teknologi bidra til morgendagens matløsninger."

 

Og ellers utenfor NORGE

  IFOAM - økologiens internasjonale organisasjon.

 

Internasjonalt er økologien organisert i IFOAM International Federation of Organic Agriculture Movements, som
har eksistert siden 1972. IFOAM har 740 organisasjoner fra mer end 100 lande som medlemmer -
alt fra landbrugsorganisasjoner over forskere til virksomheder og certificeringsorganer.
IFOAM fungerer som en demokratisk organisasjon på grasrotsbasis og representerer den økologiske bevegelse i
internasjonale fora som EU og FN. Den internasjonale bestyrelse er kjernen, utover er en rekke regionalgrupper,
komiteer og arbeidsgrupper.
IFOAM Basic Standards, er felles grunnlag for regeldannelse innenfor den økologiske bevegelse og er oversatt til 19 språk.
Disse danner grunnlag for reglene i IFOAM's akkrediteringsprogram IOAS, som sikrer en sammenlignelig og tilstrekkelig
kontroll av økologisk produksjon i hele verden.

 


EU forskrifter om økologi.

 

EUs forordning krever kontroll av de økologiske produsenter minst én gang årlig.
Det kan enten være et privat kontrollorgan eller som i Danmark, staten, som ivaretar kontrollen.
Under alle omstendigheter skal myndighetene føre tilsyn med kontrollorganet.

Myndighetene skal dessuten godkjenne import av økologiske varer, som kommer fra land  utenfor EU.
F.eks. kaffe fra Sydamerika eller te fra India. Også i disse tilfelle skal produksjonen hele veien være kontrollert
av et kontrollorgan som EU har godkjent.
Med andre ord har en EU-godkjent kontrollør med jevne mellomrom besøkt kaffe- eller teplantasjer,
når ordet 'økologisk' står på den pose med kaffe eller te som du har kjøpt i f eks en dansk butikk.
At EU har regler om økologi er forholdsvis nytt.
Reglene for planteproduksjon kom i 1992 og reglene for dyrehold er først trådt i kraft i år 2000.

 

Noen Europeiske økologimerker

EU-logo
   
    Dette merket må brukes på produkter som lever opp til EUs økologi-regler,
    og som er fremstilt i et EU-land.

 

 

Ø-mærke
Det danske Ø-mærke er forbeholdt varer, hvor danske myndigheder har kontrolleret varen fysisk.
Det vil sige at varen i det mindste skal være pakket i Danmark.
Reglerne, der ligger til grund for Ø-mærket er EU reglerne.
Desuden har vi i Danmark i forhold til danske producenter har nogle få strammere krav i vores tolkning af EU reglerne.
  

 

Sverige
KRAV ekonomisk förening arbetar för en ökad ekologisk odling, djurhållning och produktion.

 

 

Tyskland

 

 

 

England
We are the UK's leading environmental charity promoting sustainable, organic farming and championing human health.

 Frankrike
 

Nederland

 

 

Startside | Aktivitetskalender | Hva er økologi | Handlingsplan for Østfold | Fakta om Østfold | Produsenter | Butikker | Forbrukerside | Produkter/Varer | Offentlige instanser | Organisasjoner | Om økolandbruk | Nyheter | Godkjenning | Forskning/Utdanning | EARTHCARE | Innspill og forslag | Kontakt oss | Søk | Arkiv

 Copyright Praxiz i Gamlebyen.
Hvis du har problemer eller spørsmål i forbindelse med dette webområdet, kontakt [økologiportalen.no].
Sist oppdatert: 10.01.07.